فهرست ناوبری برگه ها

گمرک جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۵٫۲۰پاسخ گمرک به نامه  جامعه بخش معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک جهت  مغایرت امار صادرات در سایت و اطلاعات ارسالی از سوی آن معاونت
۱۳۹۵٫۵٫۲معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ج اا در خصوص اعلام مغایرت کد تعرفه ها در سایت با کتاب مقرارت صادرات و واردات

۱۳۹۵٫۴٫۲۱پیگیری جامعه از ریاست گمرک ج اا در خصوص کارشناسی نبودن آمارهای مربوط به ورادات و صادرات سال ۹۴
۱۳۹۵٫۳٫۲۹اصلاح و ویرایش افزایش غیر طبیعی صادرات دی ماه نسبت به آذر ماه ۹۴