فهرست ناوبری برگه ها

گروه صنعتی ملی

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۱۲٫۲۸

پیام تقدیر جامعه از مدیر عامل گروه صنعتی ملی جهت دستیابی به فروش بالای بیست و پنج میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵٫۱۲٫۹

مکاتبه جامعه با مدیر عامل گروه صنعتی ملی در خصوص قدردانی از تبلیغات گسترده و اثر گذار در اسفند ماه ۹۵

۱۳۹۵٫۱۲٫۳

مکاتبه جامعه با مدیر عامل گروه صنعتی ملی در خصوص تقدیر از اقدامات مثبت
انجام گرفته

۱۳۹۵٫۱۰٫۲۰

رونوشت نامه گروه صنعتی ملی در خصوص پیگیری مکاتبات و جلسات فیمابین در
خصوص مشکلات پیش رو

۱۳۹۵٫۹٫۲۳

مکاتبه جامعه با دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در خصوص موضوع کفش ملی

۱۳۹۵٫۸٫۱

نامه اعتراض آمیز جامعه صنعت کفش به مهندس صالحی مدیر عامل گروه صنعتی ملی

۱۳۹۵٫۹٫۱۳

مکاتبه جامعه با مدیر عامل گروه صنعتی ملی در خصوص پیگیری نامه وزارت صنعت
، معدن و تجارت به دفتر جامعه صنعت کفش ایران