فهرست ناوبری برگه ها

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۶٫۶٫۲۸
مکاتبه جامعه با ریاست کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و درخواست پیگیری در خصوص تدوین طرح جامع مبارزه با قاچاق کفش در شهریور ماه ۱۳۹۵