فهرست ناوبری برگه ها

کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت

تاریخ

موضوع

مشاهده

 ۱۳۹۶٫۶٫۱۳
مکاتبه مجدد جامعه با دفتر کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت
در خصوص متقاعد نمودن پتروشیمی اراک به واردات الکل در جهت از بین بردن
شکاف عرضه و تقاضا

  ۱۳۹۶٫۶٫۸
پیشنهاد جامعه به شورای رقابت در خصوص جبران کسری عرضه و تقاضا دی اتیل هگزانول
 

۱۳۹۶٫۵٫۸

  ۱۳۹۶٫۵٫۳
 

۱۳۹۶٫۳٫۶