فهرست ناوبری برگه ها

وزارت کشور

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۶٫۷٫۲
مکاتبه جامعه با دفتر مدیر کل اداره سیاسی وزارت کشور در خصوص آمادگی جهت معرفی واحدهای تولیدکننده عضو جامعه در راستای سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال