فهرست ناوبری برگه ها

وزارت کشور

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۷٫۷٫۱

 مکاتبه جامعه با معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور درخصوص توانمندسازی پتروشیمی کارون

 ۹۷٫۶٫۲۵

 مکاتبه جامعه با دفتر معاونت اقتصادی وزارت کشور در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کفش به دو کشور عراق و افغانستان به چرخه اقتصاد کشور و مشکلات ناشی از آن

۹۷٫۵٫۲۲

مکاتبه جامعه با مقام عالی وزارت کشور در خصوص هشدار تداوم شرایط فعلی در این صنعت و بحران در حوزه اشتغال و درخواست جلسه فوری در این خصوص

۹۷٫۵٫۲۵

 مکاتبه مشترک جامعه صنعت کفش ایران و اتحادیه کفش دست دوز تهران با دفتر معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ در خصوص مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه در صنعت کفش