فهرست ناوبری برگه ها

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی_۱۳۹۶

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

   ۱۳۹۶٫۵٫۱۱
پیشنهادات جامعه به دفتر معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار
و رفاه اجتماعی در خصوص اشتغال در جهت ساماندهی مشاغال کوچک ، خرد و خانگی

  ۱۳۹۶٫۴٫۱۷مکاتبه جامعه با دفتر معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و در خواست وقت ملاقات و پیشنهاد جهت افزایش اشتغال در صنعت کفش