فهرست ناوبری برگه ها

وزارت امور خارجه

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۷٫۴٫۲۵

مکاتبه جامعه با معاون اول محترم رئیس جمهور درخصوص مشکلات ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفش و درخواست وقت حضوری از ایشان جهت جلسه مشترک با اعضای هیات مدیره جامعه

۹۷٫۳٫۲۷
مکاتبه وزارت امور خارجه با جامعه صنعت کفش در خصوص دعوتنامه کنفدراسیون صنایع هند جهت شرکت در نمایشگاه کفش دهلی مورخه ۱۱ الی ۱۳ امرداد ماه