فهرست ناوبری برگه ها

وزارت امور اقتصادی ودارایی

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۱۳۹۶٫۳٫۳۰
پاسخ نامه جامعه به وزیر اقتصاد و دارایی توسط مدیر کل دفتر فنی

۱۳۹۶٫۳٫۹
مکاتبه جامعه با مقام عالی وزارت امور اقتصادی ودارایی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده