فهرست ناوبری برگه ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۴۳_ اسفند ماه ۹۶_ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجلهمهری رزاقی
شناسنامه مجله و فهرست تحریریه
سخن دومهشدار ۱۶ تشکل صنایع تکمیلی در خصوص وضعیت نامناسب صنایع مرتبطتحریریه۴
گزارشصنعت کفش در سالی که گذشت (قسمت اول)محمود زندکریمی۶
مقالهدردی به نام مالیات ارزش افزوده عزمی برای حل مشکل وجود نداردکبرا آجربندیان۱۰
گزارشقم الگویی برای نمایشگاه های تخصصی زنجیره ارزش چرم و کفشمحمود زندکریمی۱۳
مقالهگفت و گوی برندها با شهروندانمریم چهاربالش۱۴
گزارشنشست مشترک جامعه و تشکل های زنجیره ارزش چرم و کفشفاطمه امیر احمدی۱۶
گزارشبیم ها و امیدهای پایان سالتحریریه۱۸
گفت و گوبرنامه ریزی چهارساله برای ارتقای نام کفش ملیتحریریه۲۰
تحلیل آماریصادرات کفش در ۹ماهه اول سال ۱۳۹۵ -۱۳۹۶ به کشورهای مقصدکاظم کریمی۲۳
مقالهAthleisure پدید های جدید در صنعت کفشامیرحسین غروی۲۴
مقالهروزآمد کردن وسایل حفاظت فردی (قسمت او ل)مریم سمسارها۲۶
گزارشفصل تاز های از همکاری و همدلی گشوده شدکبرا آجربندیان۲۸
گفت و گومحصول مناسب همیشه مشتری داردفاطمه امیر احمدی۳۰
مقالهابتکاری بدیع در استفاده از لاستیک های کهنهمترجم :فاطمه زارعین۳۲
مقالهحساسیت قیمتی و زیبایی شناسینازنین بزرگی زاده۳۵
مقالهبازاریابی و بازارسازی عصبی (نورومارکتینگ)سمیه سادات مکیان۳۶
ArticleComparison within Retailer Shoe Index and Total Invasion Article۴۰
آگهی های فهرستیسازمان آگهی نشریه صنعت کفش 
468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.