فهرست ناوبری برگه ها

مجلس شورای اسلامی

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۱۲٫۲۴
مکاتبه جامعه با ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
۱۳۹۵٫۹٫۲۱ مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس اسیب شناسی وضعیت
حقوق تولید و سرمایه گذاران در ایران
۱۳۹۵٫۷٫۳ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پایش محیط کسب و کار تابستان ۹۵
۱۳۹۵٫۳٫۲۹ پاسخ جامعه در خصوص پایش محیط کسب و کار بهار ۹۵

 ۱۳۹۵٫۳٫۱۶ فرم نظر خواهی مرکز پژهوهش های مجلس پایش محیط کسب و کار در بهار ۹۵