فهرست ناوبری برگه ها

مجلس شورای اسلامی

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

  ۹۶٫۷٫۲۶  مکاتبه با دفتر بودجه و بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده

 ۹۶٫۷٫۳
مکاتبه جامعه با ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اثرات مخرب اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده در کاهش تولید و اشتغال