فهرست ناوبری برگه ها

مجلس شورای اسلامی

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۶٫۱۱٫۲
مکاتبه جامعه با دفتر قائم مقام معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص گزارشی از پیش بینی این مرکز از ورشکستگی سازمان
تامین اجتماعی

  ۹۶٫۷٫۲۶  مکاتبه با دفتر بودجه و بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده

 ۹۶٫۷٫۳
مکاتبه جامعه با ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اثرات مخرب اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده در کاهش تولید و اشتغال