فهرست ناوبری برگه ها

مجلس شورای اسلامی

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۶٫۷٫۳
مکاتبه جامعه با ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اثرات مخرب اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده در کاهش تولید و اشتغال