فهرست ناوبری برگه ها

عامل توسعه خوشه کفش هیدج

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۱۳۹۶٫۴٫۱۳
پاسخ جامعه به خوشه کفش هیدج در خصوص توسعه و آموزش نیرو انسانی متخصص در
صنعت کفش هیدج