فهرست ناوبری برگه ها

صنایع پتروشیمی ایران

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۳٫۱۳معاونت وزیر نفت و مدیر عامل صنایع پتروشیمی ایران در خصوص همکاری دفتر توسعه صنایع تکمیلی برای حل مشکلات افزایش قیمت مواد اولیه