فهرست ناوبری برگه ها

صنایع ملی پتروشیمی

تاریخ

موضوع

مشاهده

 ۱۳۹۶٫۶٫۱۶
مکاتبه جامعه با دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و درخواست جلسه
با حضور کلیه ذینفعان با حضور پتروشیمی اراک
 

 ۱۳۹۶٫۶٫۱۳
مکاتبه مجدد جامعه با دفتر کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت
در خصوص متقاعد نمودن پتروشیمی اراک به واردات الکل در جهت از بین بردن
شکاف عرضه و تقاضا

  ۱۳۹۶٫۶٫۸
پیشنهاد جامعه به شورای رقابت در خصوص جبران کسری عرضه و تقاضا دی اتیل هگزانول
 

  ۱۳۹۶٫۵٫۱۵هشدار جامعه به دفتر صنایع تکمیلی برای افزایش هفده درصد قیمت الکل در طول سه هفته اخیر به دلیل برداشتن سقف تقاضا

 ۱۳۹۶٫۵٫۱۵ مکاتبه جامعه با مدیریت بورس کالا در مورد آثار منفی برداشتن سقف تقاضا در افزایش قیمت دی اتیل هگزانول 

۱۳۹۶٫۵٫۸

۱۳۹۶٫۵٫۸

 ۱۳۹۶٫۵٫۷
 

  ۱۳۹۶٫۵٫۳
 

 ۱۳۹۶٫۳٫۲۷

۱۳۹۶٫۳٫۲۱

۱۳۹۶٫۳٫۲۰

۱۳۹۶٫۳٫۶

۱۳۹۶٫۲٫۱۱

۱۳۹۶٫۲٫۶

۱۳۹۶٫۱٫۲۷

۱۳۹۶٫۱٫۲۷