فهرست ناوبری برگه ها

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۷٫۵٫۹
مکاتبه جامعه با دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی ایران در خصوص رفع مشکلات تامین ماده اولیه ام دی آی توسط پتروشیمی کارون

۹۷٫۲٫۳
درخواست ریاست امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص نقش تشکل ها در اجرای نظام رگولاتوری دولت به منظور بهره مندی از ظرفیت آنها در بهبود فضای صنعت