فهرست ناوبری برگه ها

سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی تهران/ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۱۲٫۹
مکاتبه دفتر سرپرست معاون امور اقتصاد و بازرگانی وزارت صمت با ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص طرح جامع مبارزه با قاچاق کفش جهت تصویت و الحاق با طرح مبارزه با کالای نساجی
۱۳۹۵٫۱۱٫۱۲ پاسخ جامعه به نامه معاونت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در
خصوص اعلام نمایشگاه های خارجی بنگاه های تجاری کوچک و متوسط در زنجیره
ارزش چرم وکفش دنیا
۱۳۹۵٫۱۱٫۹ سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی تهران در جهت حمایت از حضور واحدهای
صنعتی کوچک و متوسط جهت حضور در نمایشگاه های خارجی و لزوم هماهنگی میان دستگاه ها اعلام لیست نمایشگاه های مورد نظر تخصصی خارجی سال ۹۶ و ۹
۱۳۹۵٫۹٫۳۰ مکاتبه جامعه با دفتر ریاست کارگروه فرهنگی و تبلیغات ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کالا و ارز به همراه پیوست طرح جامع مبارزه با قاچاق کفش جهت تسریع در تدوین سند فرهنگی مبارزه با قاچاق کفش
۱۳۹۵٫۵٫۱۹ مکاتبه با دفتر ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی
کارشناسان خود در تدوین طرح مبارزه با قاچاق کفش