فهرست ناوبری برگه ها

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۱۳۹۶٫۵٫۷ مدیر کل آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوبات اولین جلسه تبادل اطلاعات در مورد کیف و کفش

  ۱۳۹۶٫۲٫۱۸ مکاتبه با دفتر ریاست ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در خصوص پیگیری نتایج تصمیمات تدوین طرح جامع مبارزه با قاچاق کفش توسط جامعه صنعت کفش ایران