فهرست ناوبری برگه ها

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۷)

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۷٫۶٫۲۱

 مکاتبه جامعه با ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص واردات رسمی و آینه ای کفش و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن