فهرست ناوبری برگه ها

سازمان ملی استاندارد ایران

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۱۱٫۲ دعوت سازمان استاندارد به یکصدو بیستمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد چرم و
پوست و پایپوش ۱۸ بهمن ۹۵ ساعت ۹ صبح ساختمان مرکزی
۱۳۹۵٫۱۰٫۱ سازمان ملی استاندارد جلسه تدوین استاندارد در تاریخ ۱۲ دیماه ۹۵ در سالن
پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد کرج
۱۳۹۵٫۵٫۲ سازمان ملی استاندارد جلسه کمیته برنامه ریزی جهت بررسی پیشنهاد های رشته
پوشام وفراأورده های نساجی  – الیاف – چرم و کفس  مورخ ۱۱ امرداد ۹۵