فهرست ناوبری برگه ها

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۶٫۷ رونوشت قدردانی از دکتر یزدانی معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص برگزاری موفق سمینار تخصصی آموزشی فروشندگی حرفه ای در صنعت کفش در شهر اصفهان مورخ پنجم شهریور ۹۵