فهرست ناوبری برگه ها

سازمان صدا و سیمای جمهی اسلامی ایران

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۷٫۱۹گزارشی از جلسه مشترک برندهای مطرح چرم و کفش با مدیران بازرگانی سازمان
صدا و سیما در اتاق بازرگانی ایران
۱۳۹۵٫۶٫۱۸مکاتبه جامعه با ریاست صدا و سیما در خصوص تبلیغات صنعت کفش در رسانه ملی
جهت حمایت از تولید داخلی و قاچاق کفش