فهرست ناوبری برگه ها

سازمان راهدای و و جاده ای کشور

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۹۷٫۷٫۱۸

مکاتبه جامعه با دفتر مدیر کل حمل و نقل سازمان راهدای و و جاده ای کشور در خصوص تداوم اعتصابات و اعتراضات کامیون داران و مشکلات ناشی از آن بر صنایع از جمله صنعت کفش