فهرست ناوبری برگه ها

سازمان توسعه تجارت ۹۹-۹۶

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۶٫۷٫۱۰
دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران پیوست
نامه بانک توسعه صادرات ایران در خصوص تامین مالی و ارایه سایر خدمات مالی
به طرح های سرمایه گذاری

 ۹۶٫۷٫۱۰
دفتر معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ثبت نام الکترونیکی دعوت از مدعوین به ۲۱ مراسم سالروز ملی صادرات در ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶