فهرست ناوبری برگه ها

سازمان توسعه تجارت ایران

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

  ۹۷٫۲٫۲۵ مکاتبه جامعه با دفتر سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در به پاسخ به درخواست آن دفتر مبنی بر اعلام ظرفیت صادرات انواع کفش به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 ۹۷٫۲٫۱۷پاسخ دفتر سرپرست معاونت توسعه بازار های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران به درخواست جامعه در خصوص درج گروه کالایی کفش در فهرست موافقتنامه ترجیهات تجاری ایران و اوراسیا 

 ۹۷٫۲٫۱۱مکاتبه جامعه با دفتر سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص پیگیری شمول یا عدم شمول گروه کالایی کفش در اوراسیا