فهرست ناوبری برگه ها

سازمان توسعه تجارت ایران_۱۳۹۵

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷
دفتر مدیر کل توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برنامه
های پیش بینی شده برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های صادراتی و سازکارهای
مورد نیاز جهت تخقق اهداف پیش بینی شده در سال ۹۶
۱۳۹۵٫۱۲٫۱دفتر مدیر کل توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت تصویر نامه مدیر کل
خلیج فارس وزارت امور خارجه اطلاعیه اداره کل مالیات عراق  به بنگاه های
تولیدی و صادراتی
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۷معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان توسعه تجارت ایران جهت تامین کفش مورد
نیاز مدیران کارکنان و خانواده آنها با قیمیت و کیفیت مناسب با اقساط شش ماهه
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۵دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اهداف کمی صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۹۶  و درخواست اهداف کمی صادرات به همراه پیشنهادات و راهکارها تا ۱۵ فروردین ۹۶
۱۳۹۵٫۱۱٫۱۹دعوت معاونت توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت جلسه ای در روز دوشنبه مورخ
۲۵ بهمن با موضوع تحقق اهداف صادراتی در نه ماهه نخست سال جاری در خصوص
پوشاک و کفش در محل دفتر قائم مقام وزیر و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران
۱۳۹۵٫۷٫۱۹دفتر معاونت توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ثبت نام جهت شرکت در مراسم
روز ملی صادرات در ۲۹ مهر در سالن سران اجلاس
۱۳۹۵٫۷٫۱۸درخواست سازمان توسعه تجارت ایران دفتر معاون توسعه صادرات معرفی برندهای
برتر خارجی جهت حمایت از سرمایه گزاری فیمابین برندهای مطرح ایرانی و خارجی
برای صادرات و تولید مشترک
۱۳۹۵٫۷٫۱۲دفتر مدیر کل امور ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت سومین نمایشگاه صنعتی
بازرگانی ایران در استراخان روسیه از ۱۷ الی ۱۹ آذر ۹۵
۱۳۹۵٫۵٫۲۴دعوت به جلسه۲۶ مرداد۹۵ دفتر مدیر کل امور بنگاه های در خصوص اغاز بررسی کارشناسی پرونده های متقاضیان شرکت در فرایند صادرکنندگان نمونه سال ۹۵
۱۳۹۵٫۲٫۱۵تسهیل ورود موقت مواد اولیه برای واحدهای فعال تولید و صادرات
۱۳۹۵٫۱٫۲۹اعلام شرکت بازرگانی صادرکننده به همراه میزان صادرات