فهرست ناوبری برگه ها

سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

    ۹۶٫۹٫۲۵
رونوشت نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده در خصوص درخواست جلسه ملاقات
حضوری جهت رفع ابهامات دستورالعمل ضریب ارزش افزوده بنکداران پوشاک کیف و
کفش
 

   ۹۶٫۸٫۲۹
دفتر معاونت امور تشکل های اتاق ایران در خصوص اعلام تغییر در ضوابط ورود
کالا به کشور عراق

 ۹۶٫۸٫۲۰
پاسخ جامعه به نامه دفتر فنی و اعتراضات مودیان به معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و درخواست وقت ملاقات حضوری

 ۹۶٫۸٫۱۳
پاسخ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به نامه
جامعه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده