فهرست ناوبری برگه ها

سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۶٫۸٫۲۰
پاسخ جامعه به نامه دفتر فنی و اعتراضات مودیان به معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و درخواست وقت ملاقات حضوری

 ۹۶٫۸٫۱۳
پاسخ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به نامه
جامعه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده