فهرست ناوبری برگه ها

دستور جلسات سال ۹۴

دستور نهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۱/۲۴
دستور دهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۲/۱۴
دستور یازدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۳/۴
دستور دوازدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۳/۱۱
دستور سیزدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۳/۱۸
دستور چهاردهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۴/۱۵
دستور پانزدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۵/۰۵
دستور شانزدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۵/۱۲
دستور هفدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۶/۲
دستور هجدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۶/۲۳
 دستور نونزدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۷/۰۷ 
دستور بیستمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۸/۵
دستور بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۸/۱۸
دستور بیست و دومین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۹/۰۲
دستور بیست و سومین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۰۹/۳۰
دستور بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۱۰/۱۴
دستور بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۱۱/۱۲
دستور بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۴/۱۲/۱۰

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.