فهرست ناوبری برگه ها

دستور جلسات سال ۹۳

دستور اولین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران ۱۳۹۳/۶/۲۴
دستور دومین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران ۱۳۹۳/۷/۷
دستور سومین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران ۱۳۹۳/۸/۵
دستور چهارمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران ۱۳۹۳/۹/۱۰
دستور پنجمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران ۱۳۹۳/۱۰/۸
دستور ششمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران ۱۳۹۳/۱۱/۶
دستور هفتمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
دستور هشتمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران ۱۳۹۳/۱۲/۱۱

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.