فهرست ناوبری برگه ها

دستور جلسات سال ۹۳

دستور اولین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۳/۶/۲۴
دستور دومین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۳/۷/۷
دستور سومین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۳/۸/۵
دستور چهارمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۳/۹/۱۰
دستور پنجمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۳/۱۰/۸
دستور ششمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۳/۱۱/۶
دستور هفتمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۳/۱۱/۲۷
دستور هشتمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم جامعه صنعت کفش ایران۱۳۹۳/۱۲/۱۱

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.