فهرست ناوبری برگه ها

دانشگاه جامع علمی کاربردی چرم تهران

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

۱۳۹۶٫۵٫۸
پاسخ دانشگاه علمی – کاربردی چرم تهران به نامه جامعه صنعت کفش ایران در خصوص وضعیت رشته دانشگاهی کفش

۱۳۹۶٫۴٫۳۱
مکاتبه جامعه با دانشگاه جامع علمی کاربردی چرم تهران در راستای اهداف تشکیل کارگروه ساماندهی صنعت کفش ایران در خصوص گزارشی جامع از وضعیت رشته کفش و چرم