فهرست ناوبری برگه ها

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران_۱۳۹۶_دوره هشتم جامعه صنعت کفش

تاریخ

موضوع

مشاهده

وضعیت

 ۹۶٫۸٫۸
دعوت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلمیر ایران به مراسم مجمع عمومی عادی
سالانه نوبت دوم به تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در اتاق تهران
 

 ۹۶٫۷٫۱۷
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران دعوت به صد و بیست و پنجمین جلسه
هیئت مدیره انجمن در روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهر ۹۶

۹۶٫۷٫۱۰
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی
سالانه در تاریخ۲۳ مهر۹۶ در محل طبقه۸اتاق ایران

۹۶٫۷٫۱۰
دعوت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران به جلسه توسعه فناوری نانو در صنعت پلاستیک در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران

↓ 

۹۶٫۶٫۲۲
صد و بیست وچهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ در محل دفتر انجمن ملی

↓