فهرست ناوبری برگه ها

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

تاریخ

موضوع

مشاهده

۱۳۹۵٫۱۲٫۳انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلمیر ایران اولین جلسه کمیته مشترک صنایع
تکمیلی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص تعادل بین عرضه و
تقاضا مواد اولیه پلیمری در روز شنبه ۷ اسفند
۱۳۹۵٫۱۱٫۱۹دستور جلسه ۱۱۲ انجمن ملی صنایع پلاستیک در سه شنبه مورخ ۱۹ بهمن ۹۵
۱۳۹۵٫۸٫۲۵انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران اولین نمایشگاه بین المللی افغان پلاست را در شهر کابل از تاریخ ۳ الی ۶ اسفند ماه سال جاری بعنوان نماینده پاویون ایران در نمایشگاه با حضور شرکت های برتر برگزار می نماید
۱۳۹۵٫۶٫۱۴دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزرات صنعت میزان مصرف سالیانه مواد پتروشیمی مورد نیاز صنایع پایین دستی